Мебели кан

Изпълнение на проекти финансирани от Европейски съюз

Номер на договора за финансиране ESF – 2203 - 02 - 10002
Източник на финансиране Агенция по заетостта – РСЗ Бургас
Наименование на проекта „На път – към устойчив напредък„
Основни дейности по проекта

Дейност 1: Сформиране на управленски екип (ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и Ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип за изпълнението на дейностите по проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнител за превоз на работниците на дружеството, в съответствие с изискванията на ПМС № 69/2013 г.
Дейност 3: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност.
Дейност 4: Основната дейност на проекта - превоза на служителите и работниците на фирма „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД до и от работното им място.

Период на изпълнение

(от дата/месец/година на стартиране на даден проект до дата/месец/година на неговото приключване)

06.12.2013 г. – 05.03.2015 г.
Постигнати резултати

Обща цел (цели):
Общата основна цел на Проекта е насърчаване на географската мобилност на работната сила в България чрез повишаване на адаптивността и гъвкавостта им. Това, от своя страна, ще допринесе за подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване – главни приоритети на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Специфична цел:
Най-важната специфична цел на Проекта е подобряване гъвкавостта на пазара на труда и подобряване адаптивността на заетите лица. Гъвкавостта на пазара на труда се повишава чрез насърчаване на териториалната и професионалната мобилност и развитие на гъвкави форми на заетост, както и предоставяне на стимули за насърчаване на териториалната мобилност и развитие на гъвкави форми на заетост и промотиране на дистанционната работа.
Така поставените общи и специфични цели на Проекта съответстват както на НСРР 2007-2013, следователно са изцяло в унисон с целите на ОП „РЧР”.


eu
ik

На 23.12.2015г „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ООД сключи договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0585-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“2014-2020; ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Наименование на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството.

 

Продължителност на проекта:

18 месеца; Начало:23.12.2015г; Край:23.06.2017г

 

Стойност на проекта: 1 650 192.00 лв., от които 990 115.20 лв. е БФП и 660 076.80 лв. е съфинансиране от бенефициента.

Проектът е насочен към технологична модернизация на машинния парк на "КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД с цел повишаване на производствения капацитет и възможност на дружеството да отговори на редица изисквания, както за да затвърди и разшири позиците си на националния, така и за да стъпи на международния пазар. По проект са предвидени да бъдат закупени следните активи: Машина за изрязване края на тръба; Машина за пробиване на отвори в кръгли тръби и профили; Машина за кербоване на кръгла гайка в края на тръба; Тръбоогъваща машина; Заваръчен робот; Нестинг обработващ център; Машина за електросъпротивително заваряване; Заваръчен апарат 3 бр.; Софтуер за автоматично генериране на програми за обработка на детайли от imos CAD CAM.

Чрез въвеждане в експлоатация на гореизброените активи в производството на дружеството, ще бъде постигнато увеличаване на производителността, намаляване на себестойността на единица продукция, повишаване качеството (външен вид, дизайн, подобрена конструкция), ще се въведат нови изделия и ще се покрият редица изисквания, което е необходимо за реализиране на износ на продукцията.

Дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта: Дейност за подобряване на производствените процеси в дружеството; Дейност за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващи продукти и услуги; Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги; Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

В рамките на тези дейности ще бъде поръчано, доставено, изпитано и пуснато в експлоатация производственото оборудване, активите от което са описани подробно в бюджета на проекта, както и нужният му софтуер. Предвидените машини, поради техните технически и функционални преимущества ще подобрят ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Настоящият проект е основополагащ компонент в посока реализиране на дългосрочната стратегия на компанията за устойчиво развитие и разширени пазарни позиции не само на вътрешния, но и на европейския и световния пазар.


eu
ik
 

 ОБЯВЛЕНИЕ


                          


               

             На 30.06.2016г „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ООД публикува комплект документи за тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с шест обособени позиции:


1.Машина за изрязване края на тръба-1 бр.; Машина за пробиване на отвори в кръгли тръби и профили-1 бр.; Машина за кербоване на кръгла гайка в края на тръба-1 бр.;

2.Машина за електро-съпротивително заваряване-1 бр.; Заваръчен апарат- 3 бр.;

3.Тръбоогъваща машина-1 бр.;

4.Заваръчен робот-1 бр.;

5.Нестинг обработващ център-1 бр.;

6.Софтуер за автоматично генериране на програми за обработка на детайли от imos CAD CAM“

Необходимите документи за участие в процедурата можете да изтеглите тук:

 

3845_Prilojenie_3.6_Primerna_metodika_za_ocenka.pdf
3939_Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF_(Repaired)_4.doc
Prilojenie 3.2_Publichna pokana.pdf
Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti.pdf
Prilojenie 3.4_Oferta.doc
Примерен договор за доставка.pdf
Техническа спецификация.pdf 
 


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- --- -- -- -- -- -- -- -- - www.eufunds.bg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 

Проект BG16RFOP002-2.001- 0585-C01 Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ

 

БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството., финансиран от

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

 

 

Европейския фонд за регионално развитие.eu
ik
 

 ОБЯВЛЕНИЕ


                          


               

             На 07.07.2016г „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ООД публикува комплект документи за тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с шест обособени позиции:


1.Машина за изрязване края на тръба-1 бр.; Машина за пробиване на отвори в кръгли тръби и профили-1 бр.; Машина за кербоване на кръгла гайка в края на тръба-1 бр.;

2.Машина за електро-съпротивително заваряване-1 бр.; Заваръчен апарат- 3 бр.;

3.Тръбоогъваща машина-1 бр.;

4.Заваръчен робот-1 бр.;

5.Нестинг обработващ център-1 бр.;

6.Софтуер за автоматично генериране на програми за обработка на детайли от imos CAD CAM“

Необходимите документи за участие в процедурата можете да изтеглите тук:

 

3845_Prilojenie_3.6_Primerna_metodika_za_ocenka.pdf
3939_Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF_(Repaired)_4.pdf
Prilojenie 3.2_Publichna pokana.pdf
Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti.pdf
Prilojenie 3.4_Oferta.pdf
Примерен договор за доставка на оборудване.pdf
Техническа спецификация.pdf
Протокол.pdf  


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- --- -- -- -- -- -- -- -- - www.eufunds.bg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 

Проект BG16RFOP002-2.001- 0585-C01 Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ

 

БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството., финансиран от

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

 

 

Европейския фонд за регионално развитие.eu
ik
 
ИНФОРМАЦИОНEН ДЕН

 

          На 15.06.2017г от 13.00 часа в производствената база на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с. Кукорево 8673, обл. Ямбол, общ. Тунджа, ул. „Граф Игнатиев“ №52 ще се проведе информационен ден относно изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0585-C01/23.12.2015г.  между МИ и „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД по проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството.“

 

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на следните активи:

Машина за изрязване края на тръба; Машина за пробиване на отвори в кръгли тръби и профили;

Машина за кербоване на кръгла гайка в края на тръба;

Тръбоогъваща машина; Заваръчен робот;

Нестинг обработващ център;

Машина за електросъпротивително заваряване;

Заваръчен апарат 3 бр.;

Софтуер за автоматично генериране на програми за обработка на детайли от imos CAD CAM.

 

Проектът се изпълнява по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията  е 1 650 192лв., от които  990 115,20 лв. безвъзмездна финансова помощ (от които 841 597,92лв. от ЕС и 148 517,28лв. от държавния бюджет) и 660 076,80лв. собствено съфинансиране.

 

                   Телефон за информация: 046 66 79 02

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002-2.001-0585-C01 Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


eu
ik
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 15.06.2017г от 13:00 часа в производствената база на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с. Кукорево 8673, обл. Ямбол, общ. Тунджа, ул. „Граф Игнатиев“ №52 се проведе информационен ден относно проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството.“ във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0585-C01/23.12.2015г  между МИ и „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД . 

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на следните активи: Машина за изрязване края на тръба; Машина за пробиване на отвори в кръгли тръби и профили; Машина за кербоване на кръгла гайка в края на тръба; Тръбоогъваща машина; Заваръчен робот; Нестинг обработващ център; Машина за електросъпротивително заваряване; Заваръчен апарат 3 бр.; Софтуер за автоматично генериране на програми за обработка на детайли от imos CAD CAM.

Проектът се изпълнява по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията  е 1 650 192 лв., от които  990 115,20 лв. безвъзмездна финансова помощ (от които 841 597,92 лв. от ЕС и 148 517,28 лв от държавния бюджети 660 076,80 лв. собствено съфинансиране.

На събитието присъстваха представители на местния бизнес, както и бизнес партньори на дружеството. След презентация на проекта и постигнатите цели Генчо Каназирев - Управител на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД  лично показа закупените активи на своите гости.   

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002-2.001-0585-C01 Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 


 

eu
ik
 
ИНФОРМАЦИОНEН ДЕН

 

          На 20.06.2017г от 13.00 часа в производствената база на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с. Кукорево 8673, обл. Ямбол, общ. Тунджа, ул. „Граф Игнатиев“ №52 ще се проведе информационен ден относно изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0585-C01/23.12.2015г.  между МИ и „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД по проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството.“

 

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на следните активи:

Машина за изрязване края на тръба; Машина за пробиване на отвори в кръгли тръби и профили;

Машина за кербоване на кръгла гайка в края на тръба;

Тръбоогъваща машина; Заваръчен робот;

Нестинг обработващ център;

Машина за електросъпротивително заваряване;

Заваръчен апарат 3 бр.;

Софтуер за автоматично генериране на програми за обработка на детайли от imos CAD CAM.

 

Проектът се изпълнява по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията  е 1 650 192лв., от които  990 115,20 лв. безвъзмездна финансова помощ (от които 841 597,92лв. от ЕС и 148 517,28лв. от държавния бюджет) и 660 076,80лв. собствено съфинансиране.

 

                   Телефон за информация: 046 66 79 02

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.001-0585-C01 Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружество?eu
ik
 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


На 20.06.2017г от 13:00 часа в производствената база на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с. Кукорево 8673, обл.
Ямбол, общ. Тунджа, ул. „Граф Игнатиев“ №52 се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0585-C01/23.12.2015г., между МИ и „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“
ООД по проект:„Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството.
Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на следните активи: Машина за изрязване края на тръба;
Машина за пробиване на отвори в кръгли тръби и профили; Машина за кербоване на кръгла гайка в края на тръба; Тръбоогъваща
машина; Заваръчен робот; Нестинг обработващ център; Машина за електросъпротивително заваряване; Заваръчен апарат 3 бр.;
Софтуер за автоматично генериране на програми за обработка на детайли от imos CAD CAM.
Проектът се изпълнява по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 650 192 лв., от които 990 115,20 лв. безвъзмездна финансова помощ (от които 841 597,92 лв. от ЕС и 148 517,28 лв от държавния бюджет) и 660 076,80 лв. собствено съфинансиране. На събитието присъстваха представители на местната изпълнителна власт, областен информационен център, регионално
управление на образованието и бизнес партньори на дружеството. След презентация на проекта и постигнатите цели Генчо
Каназирев - Управител на „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД лично показа закупените активи на своите гости. Бяха взети интервюта и направени репортажи от регионални медии.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG16RFOP002-2.001-0585-C01 Повишаване на конкурентоспособността на „КАН УЧТЕХСПОРТ
БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез подобряване на производствения капацитет на дружеството., финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

Кан спорт подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19 --- 2021 снимка