Мебели кан

Рекламации

1. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното

2. За рекламирана се счита всяка стока, чиято функционалност е нарушена по вина на КАН, не отговаря на предварителното описание, дадено от КАН към момента на заявка, не запазва своите свойства в определения рекламационен период и е негодна за обичайна употреба.
3. Търговската гаранция не се обвързва с отговорността на КАН за несъответствие на стоката.
4. Рекламацията се удостоверява с касов бон, фактура. 
5. Срок на търговската гаранция - може да се предостави от 1 месец до 5 години.
6. Търговската гаранция обикновено се предоставя от производителя, респективно вносителя и те са лицата които отговарят за нея.
7. Рекламацията се отправя до мястото, описано в гаранционната карта.
8. Всички условия на рекламация и гаранция се съобразяват със закона за защита на потребителите.
Гаранция на металната част при столове Андон, Нено, ученически чинове и маси - 5 години.
Гаранция на дървена, масивна част, шперплат, пластмаса - 2 години.
Гаранция на тапицирана част, други метални и кантослепена част - 1 година.

N.B. Рекламационният период не винаги препокрива гаранционния!

Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лошо съхранение или неправилна експлоатация, транспорт извършен от клиента.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали за експлоатация, почистване и поддръжка.
4. Клиентът е запознат с функционалността на артикула, отговаря на описанието, дадено от КАН към момента на заявка, но умишлено не се е запознал с особеностите към момента на заявка.
5. Нарушена цялост в случай на форсмажорни обстоятелства.

Кан спорт подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19 --- 2021 снимка