Мебели кан

Изпълнение на проекти финансирани от Европейски съюз 2018

eu
ik

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА

ПОЛИТИКА

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020СЪОБЩЕНИЕНа 22.02.2018 г. фирма „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05М9OP001-1.021-0183-C01 Инвестиции за европейско качество и производителност в "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД по процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Проектът е на обща стойност 31 047.50 лв., от които 26 390.38 лв. европейско (ЕСФ) и 4 657.12 лв. национално финансиране.


Проектното предложение е ориентирано към адаптиране на съществуващото квалификационно равнище на заетите лица в „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД към непрекъснато променящата се икономическа среда и новите изисквания на пазара. Проектът ще осигури инвестиции за усвояване на нови знания и умения от работниците и служителите на фирмата и ще съдейства за утвърждаване на практиката за учене през целия живот. Проектът ще осигури на работниците и служителите на „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД достъп до качествено обучение, което ще им помогне да повишат своята професионална квалификация и пригодността им за заетост.  

Специфичните цели на проекта включват:

  • Повишаване на професионалната квалификация на 24 работници и служители в „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД;

  • Актуализиране на ключовите компетенции на 10 заети във фирмата лица в съответствие с изискванията на европейската практика и критерии за качество;

  • Реализиране на икономически растеж чрез по-добро прилагане на съществуващото знание;

  • Постигане на максимална удовлетвореност от работата;

  • Повишаване информираността на работодателите за значимостта на инвестициите в човешки ресурси и целите на ОП „Развитие на човеките ресурси“ 2014 – 2020 като цяло чрез осигуряване на публичност на дейностите и резултатите от проекта.

Предвидените по проекта обучения съответстват на специфичните цели на процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 относно увеличаване на броя на заетите лица със средно или по-ниско образование, които ще придобият нови знания и умения, допълнителна професионална квалификация, както и ключова компетентност.

Проектът ще допринесе за повишаване на качеството на живот на обучените лица, което кореспондира със стратегическата цел на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Изпълнението на проекта също така ще спомогне за интегрирането на българския пазар на труда към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.


Договор за БФП № BG05M9OP001-1.021-0183-C01

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ» ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган

www.eufunds.bg